آينده‌ي وفاداري مشتري

مشتريان وفادار، براي بسياري از كسب و كارها خيلي مهم و حیاتی هستند. اگر به دنبال مشتريان جديد هستيد و مي‌خواهيد هر يك از مشتريان مدت زيادي مشتري شما باشند،‌ بايد روشهای قدیمی را کنار گذاشته و به دنبال شیوه های جدید باشید.

نقش علم بازاریابی در سلامت اجتماعی

علم بازاریابی در جوامعی می تواند به شكوفایی برسد كه بازار به صورت فعال و شفاف به تولید، اشتغال زایی و مصرف بپردازد. به طور كلی، رویكردهای بازاریابی در هر كشوری به سطوح تمدن مادی كشورها، فرهنگ آن و پذیرش فناوری جدید توسط گروه مصرف كننده بستگی دارد.