0  |  0

ماهنامه كارآفرين ناب

ماهنامه كارآفرين ناب

  

صاحب امتیاز: مهندس محمدرضا زارع يكتا مدیر مسئول: مهندس محمدرضا زارع يكتا
سردبیر: دكتر كامبيز طالبي ورود به سایت ماهنامه
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران