0  |  0

ماهنامه كارآفرين

ماهنامه كارآفرين

  

صاحب امتیاز: انجمن مديران صنايع مدیر مسئول: دكتر رمضانعلي رويايي                    
سردبیر: محمد صادق جنان صفت ورود به سایت نشریه