0  |  0

نوزدهمین شماره ماهنامه «دانش‌بنیان» منتشر شد

نوزدهمین شماره ماهنامه «دانش‌بنیان» منتشر شد

خبر، کوتاه بود اما باورنکردنی. «مریم میرزاخانی درگذشت». هنوز ذوق دریافت مدال فیلدز توسط این نابغه ایرانی، در هوای خاطره مان انباشته بود که خبر رسید بیماری سهمگین، به تخت بیمارستان اش گره زده است. هنوز عطر دعاهای مردم به مشام نخورده بود که رفت. تنها برنده جایزه موسوم به نوبل ریاضی در جهان و تنها ایرانی در این فهرست، فروتنانه و بی ادعا زندگی کرد و برای درگذشت خود، دردسری برای دیگران ایجاد نکرد و رفت. ماهنامه «دانش بنیان» در نوزدهمین شماره خود نگاهی ویژه به این رخداد تلخ کرده و البته پاسداشتی از حضور و فعالیت جوانان نابغه ای که همچون میرزاخانی، در ایران و جای جای جهان زندگی می کنند، به عمل آورده است.
ادای دین
سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری که با مریم میرزاخانی سال ها قبل، هم دانشگاهی بوده است، برای درگذشت این بانوی سرآمد ایرانی، پیام تسلیتی صادر کرد که آغازگر مطالب شماره نوزدهم «دانش بنیان» است. در بخشی از این پیام آمده است: «مردم ما با متانت و صمیمیت و دوستی، از سر صدق و صفا، نام مریم میرزاخانی را گرامی داشتند و نشان دادند که قدردان او هستند و به واسطه مرگ او را از یاد نمی برند... و بالاخره اینکه مریم میرزاخانی دینش را به ایران ادا کرد و حتی وقتی کیلومترها ازاین آب و خاک دور بود، تلاش کرد تا هویت ایرانی فرزند خود را تثبیت کند. از این پس بر ماست تا ما هم برای ایران بکوشیم و سهم خود را در پیشبرد علم و فناوری ادا کنیم.»
شبیه مریم
اما پرویز کرمی سردبیر «دانش بنیان» نیز در شماره تیرماه این ماهنامه، یادداشت خود را متاثر از درگذشت میرزاخانی، به قلم طبع آراسته. سخن سردبیری این ماهنامه، درباره اهالی علم و هنر که نام کشور را پرآوازه می کنند، است. در بخشی از این یادداشت که با تیتر «شبیه مریم کم نیستند» می خوانیم: « علـم و هنـر هـر دو از پاسـداران صلـح و دوسـتی اند و هـر دو زبـان مشـترکی هسـتند بیـن تمـام مردم جهـان کـه فـارغ از خطوطی که مرزهـا بین آن ها کشـیده اند و فـارغ از رنـگ و نـژاد و مذهـب، آن هـا را به هم پیونـد می دهند. صاحبـان علـم و هنرند که به خودی خود پاسـخ دندان شـکنی می شـوند به صاحبـان قدرت هـای زورگو، آن ها کـه می خواهند مرزهایشـان را ببندند و دور خودشـان حصار بکشند و گستاخی را تـا آن جـا پیـش می برنـد کـه تاکیـد می کننـد: مـا اجـازه نمی دهیـم ایرانیـان بـه سـرزمین مـا وارد شـوند و خانواده های ایرانـی را از دیـدن فرزندانشـان محروم می کنند... آن ها درسـت همین جـا و در مقابـل صاحبـان علـم و هنـر اسـت کـه ناگزیـر می شـوند بـه لـب فـرو بسـتن و سـر افکنـدن. در ایـن هنگامه اسـت کـه مـرگ مریمیک بـار دیگر به مـا یـادآوری می کند که صاحبـان علـم و هنرمان را قدر نهیم و بر صدر بنشـانیم.»
نقشه راه
در بخش دیگری از شماره نوزدهم «دانش بنیان» دو یادداشت کارشناسانه با محوریت فناوری و کارآفرینی اراه شده است. یکی درباره اهمیت بهره منده از زباله سوزها است که به قلم داود مددی یک فعال فناور کشور ارائه شده و در آن نوشته است: «زباله سوزی فرایندی است که توسط آن زباله ها در مجاورت حرارت مشتعل می شوند و موادیمثل خاکستر وگازهای خروجی را به عنوان محصولات احتراق تولید می کند. محصول اصلی زباله سوزها بهبود محیط زیست و کاهش آثار منفی انواع پسماندهای خانگی، صنعتی، شیمیایی و... است.» و دیگری هم با هدف جست وجوی منابع عظیم انرژی، مواد معدنی و غذا به قلم حسن صیادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، ارائه شده است. در این یادداشت می خوانیم: «همانگونه که می دانیم بخش اعظمی از سـیاره زمین توسـط آب پوشـیده شـده و لـذا منابع عظیمـی از انرژی، غـذا و مواد معدنـی در دل دریاهـا و اقیانوس هـا نهفتـه اسـت. بـه عـلاوه نقـش دریاهـا در حمـل و نقـل دریایی و تجـارت منطقه ای و جهانـی، حوزه هـای امنیـت منطقـه ای، بین المللـی، نظامی و سـایر موارد مرتبط با دریا، در سـطح و زیرسـطح، انکارناپذیر اسـت. در آینـده جهانـی تمدن هایـی می تواننـد بـه حیـات خـود ادامـه دهنـد کـه عرصه هـای مختلف دریا را تحت پوشش و کنترل داشته باشند.»
اقتصاد ایران
«دانش بنیان» در جدیدترین شماره خود، پرونده ای ارائه کرده است با موضوع وضعیت اقتصاد ایران و مطالب گوناگونی به این موضوع اختصاص داده است. «صنعت برق، تولید و اشتغال»؛ مطلبی است که ابتدای این پرونده درج شده و در آن، چند کارشناس درباره اهمیت صنعت برق و مسائل آن، نکته های کارشناسانه مطرح کرده اند. مقاله مفصلی هم از مجتبی صدیق با عنوان «صادرات برق و سهم 1/1 درصدی از کل تولید» آمده و مفصلا به فرصت ها و تهدیدهای این صنعت پرداخته است. همچنین چند کارشناس فعال در عرصه صنعت و فناوریف درباره وضعیت صنعت سنگ آهن و اهمیت آن در تولید و اشتغال کشور، به بیان مطالب کارشناسانه مبادرت کرده اند. «دانش بنیان» در گزارش دیگری، بر موضوع قرارداد نفتی ایران و شرکت توتال که چندی پیش به امضا رسید، تمرکز کرده است و در آن نکته های موافقان و مخالفان این قرارداد را کنار هم گذاشته است. در این فصل «دانش بنیان» همچنین گزارشی از مطالبات و دغدغه های شرکت های دانش بنیان ارائه شده که در آن، تامین بازار فروش؛ راه حلی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان عنوان شده است.
کارآفرینان
محمدباقر تبریزی از موسسان یک استارتاپ فعال در کشور، گفته است که «بعضی ها استارتاپ می زنند چون با کلاس است!» و به موضوع اهمیت نیازسنجی بازار و رابطه آن با راه اندازی یک کسب و کار، از تجربیاتش گفته است. او در بخشی از این گفت وگو، می گوید: «یــک نکتــه خیلــی مهــم در تیم ســازی ایــن اســت کــه اعضــای تیــم خیلــی خیلــی بایــد بــا هــم جــور باشــند، چــون در فضــای اســتارت آپ اتفاقــات زیــادی می افتــد و ناراحتی هــای خیلــی زیــادی بــه وجــود می آیــد کــه جــز بــا دوســت بــودن، آن هــم دوســتی خیلــی زیــاد، بــه هیــچ عنــوان نمی شــود ایــن مشــکلات را مدیریــت کــرد.»
سعید هراتی نیز مدیر یک استارتاپ فعال در کشور است و می گوید: «لذت بردن از کار، رمز موفقیت یک استارتاپ است». به اعتقاد او: «مهم ترین چالشی که ما با آن دست به گریبان بودیم، نبود قوانین مشخص در این حوزه بود که البته هم اکنون دولت در حال حل آن است. اگر قوانین درستی در زمینه حمایت از کسب و کارهای نوپا انجام شود، قدم بزرگی در این حوزه به حساب می آید و مسیر رشد استارت آپ ها با توجه به وجود این خلأ قانونی، ما مشکلات فراوانی داشتیم. برخی از بانک ها با ما همکاری می کردند و برخی دیگر سر باز می زدند. به همین دلیل دست ما برای ارائه بسته می شد».
ساره سادات غفوریان هم که از بنیانگذاران یکی از استارتاپ های فعال کشور است، پای گفت وگو با «دانش بنیان« نشسته و از تجربیات کارآفرینانه اش گفته است.
پرورش جلبک
سیروس مالمیر مدیر یک شرکت دانش بنیان فعال در استان سیستان و بلوچستان معتقد است که «چابهار بهترین نقطه دنیا برای پرورش جلبک است». او از مشکلاتی که در مسیر کارآفرینی وجود دارد می گوید: «متاسـفانه به دلایل بسـیار زیاد، مشـتری خارجی از ما جنس نمی خـرد. جالـب اسـت که از رفسـنجان تـا دوبی بـا هواپیما نیم سـاعت راه اسـت، اما کشـور امارات متحده عربی، پسـته مـورد نیـازش را از کالیفرنیـا وارد می کنـد. مـا قاعدتـا بایـد بتوانیـم ابتـدا محصولاتمـان را بـه همسـایگانمان بفروشـیم، امـا کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس کـه اصـلا محصولی از شـرکت مـا نمی خرنـد.»

با عضویت در مدیراینفو می توانید به بیش از 500 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

منبع: بنیاد ملی نخبگان
مطالب پیشنهادی:

بیزایونت | برگزاری آنلاین رویداد کارآفرینی و استارتاپی
درباره مدیراینفو

مدیراینفو ارائه دهنده تازه‌ترین اخبار و رویدادها، مطالب مفید، کاریکاتور، اینفوگراف و ویدیوهای کاربردی در حوزه کارآفرینی است؛ با عضویت در مدیراینفو می‌توانید به بیش از ۳۰۰ مقاله و ویدیوی آموزشی در حوزه‌های مختلف و به صورت طبقه بندی شده و رایگان دسترسی داشته باشید. (برای عضویت کلیک کنید)

بیزنگار: مدل کسب‌وکار، طرح کسب‌وکار، بوم ناب، ماتریس swot و بوم ارزش پیشنهادی‌تان را آنلاین و در محیطی گرافیکی طراحی کنید و با استفاده از سرویس اتاق فکر، نظرات دوستان و کارشناسان خبره را در مورد ایده و یا کسب‌وکارتان جویا شوید. (اطلاعات بیشتر)

بیزایونت: رویدادهای کارآفرینی و ایده‌پردازی‌تان را آنلاین و بی‌دردسر برگزار کنید، همچنین می‌توانید چالش‌های کسب‌وکارتان را به سادگی ارائه دهید و برای حل آن ایده‌های فراوان از افراد خلاق دریافت کنید. (اطلاعات بیشتر)

نماد اعتماد الکترونیک مدیراینفو
ارتباط با ما

 تهران، ولنجک، ساختمان واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی، طبقه منفی 2، واحد 216

 +98-21-22411360
 info [at] modirinfo.com