2  |  9

این بانوی کارآفرین، موفقیت امروز کسب و کارش را مدیون سوسک است!

این بانوی کارآفرین، موفقیت امروز کسب و کارش را مدیون سوسک است!

مدرک تحصیلی وی در رشته علوم تجربی است،علی رغم علاقه ی زیادی که به درس وادامه تحصیل داشته به سبب مشکلات خانوادگی وبعد ازآن ازدواج،موفق به ادامه تحصیل وکسب مدارک دانشگاهی نشده است.
به سبب مشکلات خانوادگی،ثروت زیاد پدرش به مقدار اندکی رسید واوبرای کمک به خانواده ازسن چهارده سالگی به کارمشغول شد.برای شروع کار،درآموزشگاه ماشین نویسی(ایران-اقتصاد) تایپ فارسی ولاتین را به صورت رایگان آموخت.به مدت یک ماه درنمایندگی ایران خودرو،مشغول به کارشد وپس ازآن به مدت چهار سال درنمایندگی ایران ناسیونال کارخود را ادامه داد.درهمان سالها با همسرخود که ازازدواج قبلی دارای دوفرزند دختردرسن های 4،2/5 سال بودآشنا شد وهمین آشنایی منجربه ازدواج شد.

در ادامه گفتگویی صمیمانه با این کارآفرین موفق را می‌خوانیم:

*خانم هاشمی بعد ازازدواج کارراازچه زمانی آغازکردید؟
بعد ازازدواج اوایل انقلاب که کارها تعطیل شده بود وبازتاب آن درسالهای آینده بود،بامشکلات مالی مواجه شدیم،برای کمک به شوهرم وگذراندن امورات سخت زندگی وادامه تحصیل فرزندانم به کارمشغول شدم.ازآنجایی که به ورزش علاقه زیادی داشتم،مسئولیت ورزش درپارک رابرعهده گرفتم وازمعاونت ورزشی بانوان حقوق دریافت می کردم،پس ازآن برای بهترشدن اوضاع درکارخود به کلاس های مربی گری مراجعه کردم وکارت مربی گیری خود را دریافت کردم ودرسال 74 به استخدام تربیت بدنی شمال شرق تهران درآمدم وبعدازمدت کوتاهی به دلیل کوشا بودن وفعالیت زیاد مسئول هیأت همگانی شدم.
*ازمسئولیت هیأت ورزشی تا "امحا" چه مقام هایی راکسب کردید؟
من اولین گروه کوهنوردی بانوان راپایه گذاری کردم.درسال 76 به مناسبت ورود آزدگان دماوند راصعود کردم،درسال 77 به مناسبت تجلیل ازروزشهدا(17شهریور)،سبلان راصعود کردم ودرسال 78به مناسبت یکصدمین سال تولد امام مجددا دماوند راصعود کردم. درحین این فعالیت ها گزینش آموزش وپرورش شدم وبه عنوان معلم حق التدریس 36 ساعت درآموزش وپرورش مشغول به کارشدم ودرنتیجه ی فعالیت هایی که درزمینه کوه نوردی داشتم،مسئول انجمن کوهنوردی منطقه ی 8 تهران شدم تا این که درسال80-79 "امحا" رابه اوج رساندم.
*چه ایده ای موجب شد که به دنبال "امحا" رفتید؟
درمحلی که من ساکن بودم،سوسک های ریزودرشت به فراوانی دیده می شد تاجایی که درهرجایی ازخانه سوسک ها لانه داشتند؛حتی گاهی درسفره ی نان ونمکدان هم دیده می شدند وچون تخم سوسک دارای مقاومت زیادی است،مانع ازاین می شود تاهمه ی آنها ریشه کن شوند ومن همیشه درفکراین بودم که چگونه می توان آنها را ریشه کن کرد ودرطی مطالعات علمی وتجسس ازدیگران به چیزی برای ریشه کردن سوسک ها افتادم واین خمیررا درست کردم واما ایده ی فروش وتوزیع این خمیر راهمسرم به من داد.
*اطلاعات را در زمینه ی ریشه کن کردن سوسک ها ازکجا به دست آوردید؟
بخشی ازماده ی این خمیر به عنوان دانش عمومی درکتاب ها وجود دارد وبخش دیگر آن را باتحقیق وآزمایش به دست آوردم.
*خانم هاشمی چه مراحلی را برای تهیه وتولید پشت سرگذاشتید؟
من زمانی این خمیر را در خانه درست می‌کردم وداخل تیوپ‌های فلزی می ریختم وازطریق شاگردانم به افراد متقاضی عرضه می کردم. سپس به فکر تولید وسیع این خمیرافتادم.اولین بار به وزارت بهداشت - اداره ی کل نظارت - مراجعه کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم وپس ازمشورت بایکی ازاقوام - جناب آقای مرتضی هاشمی- (که ازبهترین وکلای ایران هستند) به اداره‌ی ثبت مالکیت صنعتی مراجعه کردم وفرم ثبت را دریافت کردم.ولی بامشکل فرمول مواجه شدم،زیرا ثبت این اختراع باید فرمول علمی آن مشخص می شد.مشکل دیگر برای تأیید شدن اختراع،گواهی ازجانب یک سازمان علمی بود که ثابت کند اختراع من ازقوه به فعل رسیده است.برای رفع مشکلات خود اول به بیوشیمی دانشگاه تهران،سپس به دانشگاه علوم پایه مراجعه کردم، اما کمکی به من نشد،تا این که دردانشکده ی دامپزشکی توسط دکترمیرصانع فرمول را به دست آوردم وپس ازسختی های بسیارسال 77-76 برای تأیید گواهی نوآوری به سازمان پژوهش ها مراجعه کردم.به خمیر من،کد،داده شد وبعد ازبررسی درمورد این که ازخمیر دیگری دراین خمیراستفاده نشده است خمیررا برای تأیید به پژوهشگاه صنعت نفت فرستادند.لازم می دانم ازمحبت های جناب آقای سادات حسینی تشکرفراوان داشته باشم،واما درپژوهشگاه صنعت نفت کارشناس این مسئله،در مرحله ی اول 50 درصد به این خمیرتأییدیه داد وبعد ازتوضیحاتی که من به ایشان دادم ودرپیوست تحقیقاتی که انجام دادند،این خمیرسوسک کش را100% تأیید کردند واین گواهی به سازمان پژوهش ها فرستاده شد ونوآوری واختراع من تأیید وثبت شد ودر سال 78-77 به فکر تأسیس شرکت افتادم.دراواخر78 جوازتاسیس راگرفتم ودرسال 79،سوله وکارخانه راخریداری کردم وبعدازروبه راه کردن اوضاع درمرداد ماه 79 کارخانه کارخود راشروع کرد.سختی های زیادی را دراین راه پشت سرگذاشتم وازالطاف خداوند سپاسگزارم که همیشه بامن بود.

این بانوی کارآفرین موفقیت امروز کسبب و کارش را مدیون سوسک است*غیرازمشکلاتی که ذکرکردید،چه مشکلات دیگری برسرراه داشتید؟
در این جا باید متذکرشوم که من چیزی رابه نام مشکل نمی شناسم وچنان که ملاحظه کردید ازکودکی تاکنون چیزی را که به آن مشکل می گویند درزندگی داشته ام ولی با توکل به خدا وپشتکار آنها را رفع کردم ودر جواب سئوالتان باید بگویم که درزمان تأسیس کارخانه وشرکت، 50 درصد ازسهام را به عنوان مدیر عامل به خود و50 درصد ازسهام را به عنوان رئیس هیأت مدیره به همسرم اختصاص دادم.پس ازاین اعتماد،همسرم به بهانه ی این که پول مرا اززندگی جدا می سازد،شروع به ناسازگاری کرد که البته به صورت مقطعی این موضوع برطرف شد.ازجمله کارهایی که اوانجام داد: توزیع تولیدات کارخانه به طور پنهانی،سپس دایرکردن شرکت درغرب تهران بود.پس ازحاد شدن این موضوع واختلافات شدید، ایشان مانع ازتولید من شدند.مسائل تولیدی کارخانه را ازدست من خارج کردند واین درزمانی اتفاق افتاد که من مادرم را هم ازدست دادم.باورکنید باتمام این مشکلات، درداخل شرکت به تنهایی خمیرراساختم ودراختیارمشتری قراردادم. پس ازآن به تأسیس مجدد کارخانه درگرمسارمشغول شدم وراهی را که با مصائب فراوان پشت سرگذاشته بودم مجددا طی کردم ودر حال حاضرمشغول تولید"امحا" هستم واین خمیر حرف اول را درایران می زند.
*در حال حاضر فکرمی کنید چه مشکلاتی برای کارآفرینی بانوان وجود دارد؟
یک زن باید دردرجه ی اول چیزی را به نام مشکل حس نکند وبا توکل به خدا وتلاش فراوان آنها را پشت سربگذارد.من متعقدم که یک زن باید درخانه مادری نمونه وهمسری فداکار باشد؛ چنان چه خود من فرزندانم را استوار بزرگ کردم. دختر بزرگ من مهندس کشاورزی ودختردوم من یک گرافیست است وهمچنین همیشه در خانه وجود زنانه ی خود را برای شوهرم حفظ کردم وتمام کارهایی را که یک زن خانه دار انجام می دهد اجرا می کردم.پس باید یک زن درمحیط خانه وخانواده نمونه باشد وازمشکلات بیرون هراسی نداشته باشد.درصورتی که با مشکلات رفتاری در محیط کارروبه روشود با منش ورفتارشایسته این موانع را می تواند پشت سربگذارد.درنهایت من همان طور که گفتم معتقدم مشکل وجود ندارد واین واژه بی جهت به وجود آمده است.با این که من زن بودم همچنان مردانه با بازی های روزگارجنگیدم.
*"امحا"چند شعبه در ایران دارد وآیا به کشورهای خارجی نیز معرفی شده است؟
"امحا" دو شعبه را درایران دارا است وبه صورت غیر رسمی توسط فروشندگان مشهد درترکمنستان وافغانستان توزیع می شود.
*آیا فرمول "امحا" را همسرشما دراختیار دارد وآیا"امحا" رقیب دیگری دارد؟
بله، ولی مواد با کیفیتی که به دست من می رسد وبا قیمت مناسبی که آن راخریداری می کنم به دست هیچ کس نمی رسد ودرنتیجه "امحا" بی رقیب است،چنان که مدتی درقالب های دیگر به بازارعرضه شد که این مسئله را ازطریق مراجع قانونی پیگیری وجلوگیری کردم ودر نهایت "امحا" همچنان بی رقیب است.
*چه فاکتورهای مهمی برای موفقیت وجود دارد؟
در درجه ی اول ایمان به خدا که فاکتور مهمی است ودر درجات بعدی:امید داشتن،نگاه خاص ونو به مسائل،فکر برتر،انسجام وپشتکار،از فاکتورهای مهم در ایجاد موفقیت است.
*خانم هاشمی سرمایه ی اولیه شما چه قدر بوده است؟
سرمایه ی اولیه نداشتم.
*حامی اصلی شما چه کسی بوده است؟
من به صورت جدی حامی نداشتم ودر پیشرفت کارهایم به تنهایی کوشیدم ودرآخر باید بگویم تنها حامی من خدا بوده است.
*خانم هاشمی هدف "امحا" وهدف شما چیست؟
"امحا" به معنی محو کننده است وهدف آن ریشه کن کردن سوسک ها است. چون یک معضل بزرگ بهداشتی است وسلامتی بشر را تهدید می کند ودر همین راستا هدف"امحا" برطرف کردن این معضل می باشد.یکی دیگر ازاهداف "امحا" افتخار آفرینی برای ایران است. چون شما مطمئن باشید "امحا" در ایران مطرح خواهد شد وهدف من به لطف خدا برطرف کردن معضلات کاری واخلاقی جوانان است.
*بزرگ ترین آرزوی شما در زندگی چیست؟
تصورمن ازآینده وخوشبختی پول نیست.ثروتی را که خدا دراختیار من قرار داده تنها برای خود نمی دانم واگر این سعادت نصیبم شود که منشأ خیرشوم این کار را انجام خواهم داد وبزرگ ترین آرزویم در زندگی رضایت خداوند ازمن وکارهایم است.
*با درنظرگرفتن معضلات کاری واجتماعی برای جوانان اگر در سن وشرایط آنها بودید آیا "امحا" را تولید می کردید؟
با بیان کردن این مسئله که هرکاری به خلاقیقیت نوآوری احتیاج خواهد داشت وجوانان می توانند با درنظر گرفتن تحصیلات وتوانایی های خود به فعالیت وکار بپردازند،اگر درشرایط سنی جوانان بودم شاید"امحا" را تولید نمی کردم وهرکار برتری را انجام می دادم.
*رابطه ی شما با کارمندان‌تان چگونه است؟
چون من یک مرام ومسلک درویشی دارم رابطه ی بسیارعالی با پرسنل خود دارم.
ازاینکه وقت‌تان را دراختیارما قرار دادید تشکر می کنیم.

با عضویت در بیزنگار می توانید به بیش از 500 مقاله و ویدیو آموزشی و کاربردی به صورت طبقه بندی شده و به رایگان دسترسی داشته باشید.

درباره مدل کسب و کار، طرح کسب و کار، استارتاپ ناب، بوم ارزش پیشنهادی، خلاقیت و نوآوری، کارآفرینی کودکان، کارآفرینی زنان، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی، کمینه محصول پذیرفتنی، ایده پردازی و تجارب کارآفرینان موفق و شکست خورده بخوانید و ببینید.

عضویت سریع و رایگان

منبع: تبیان
مطالب پیشنهادی:
درباره مدیراینفو

مدیراینفو ارائه دهنده تازه‌ترین اخبار و رویدادها، مطالب مفید، کاریکاتور، اینفوگراف و ویدیوهای کاربردی در حوزه کارآفرینی است؛ با عضویت در مدیراینفو می‌توانید به بیش از ۵۰۰ مقاله و ویدیوی آموزشی در حوزه‌های مختلف و به صورت طبقه بندی شده و رایگان دسترسی داشته باشید. (برای عضویت کلیک کنید)

نماد اعتماد الکترونیک مدیراینفو
ارتباط با ما

 تهران، ولنجک، ساختمان واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی، طبقه منفی 2، واحد 216

 +98-21-22411360
 info [at] modirinfo.com