0  |  5

می توانیم کوه موفقیت را فتح کنیم؟

می توانیم کوه موفقیت را فتح کنیم؟

 

  نبوغ، تنها 1 درصد الهام است و 99 درصد عرق ریختن.  

چند گام تا موفقیت:

آیا می دانیم چند درصد به موفقیت نزدیک هستیم؟ ببینیم چگونه فکر می کنیم و چه با خودمان می گوییم و بدانیم چند درصد به موفقیت نزدیک هستیم؟

(جهت بزرگنمایی بیشتر تصویر بر روی آن کلیک نمایید)

 

چند گام تا موفقیت

مطالب پیشنهادی: