0  |  1

تفکر خارج از چارچوب

تفکر خارج از چارچوب

می خوام که به اندازه 7.04239 اینچ، خارج از جعبه (چارچوب) فکر کنی!