0  |  0

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

 

صاحب امتیاز:دانشكده مديريت دانشگاه تهران مدیر مسئول:دكتر طهمورث حسنقلي پور ياسوري
سردبیر:دكتر ساسان مهرانی ورود به سایت نشریه

مطالب پیشنهادی:

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران