0  |  0

مجله راهبرد مديريت مالي

مجله راهبرد مديريت مالي

  

صاحب امتیاز:دانشگاه الزهرا(س) - دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد  مدیر مسئول:دكتر محمدرضا رستمي
سردبیر:دكتر ابراهيم عباسي ورود به سایت نشریه