یه شبه پولدار شدن
0  |  2

یه شبه پولدار شدن

یه شبه پولدار شدن

خیلی حیف شد! اگه دیروز به حرفام گوش داده بودی؛ امروز پولدار شده بودی!