0  |  0

رقابت جهانی

رقابت جهانی

رقابت تو اقتصاد جهانی سخته، در حالی که اجازه نداری کنار خیابون دست فروشی کنی!