0  |  0

هدف زندگی

هدف زندگی

البته تو زندگیت یک هدف بیشتر نداری، اونم پرداخت مالیات، مگه نه؟