صفحه نخست  »   »  ویدیو ها  » 
0  |  5

توصیف بوم مدل کسب وکار

مدل کسب وکار یک تجارت را می توان با 9 بخش سازنده توصیف نمود: بخش های مشتریان، ارزش پیشنهادی، کانال های ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، جریان های درآمدی، منابع کلیدی، فعالیت های کلیدی، شرکای کلیدی و ساختار هزینه ها

دیدگاه شما
 
ویدیوهای بیشتر