صفحه نخست »   »  ویدیو ها » 
 | 

کارآفرینی زنان، اعتماد به توانایی نخستین گام کارآفرینی

هنرمند به توانایی خود اعتماد دارد و این نخستین گام برای کارآفرینی است.

خانم قرنجیک در استان گلستان نشان داد که هنرمند با تکیه بر توانایی خود پنجره های جدیدی به سوی خود و دیگران می گشاید.

ویدیوهای بیشتر