پژوهشنامه بيمه

فصلنامه علمي - پژوهشي

ماهنامه بورس

ماهنامه بورس

مجله راهبرد مديريت مالي

مجله راهبرد مديريت مالي

نشريه اقتصاد پولي، مالي

نشريه علمي - پژوهشي اقتصاد پولي، مالي

فصلنامه پژوهش هاي پولي - بانكي

فصلنامه علمي - پژوهشي پژوهش هاي پولي - بانكي

روزنامه دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد یکی از روزنامه های پرتیراژ و مجموعه های معتبر در حوزه اخبار مالی و اقتصادی است.

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی

نشریه‌ی بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، از سال 1371 با رویکرد علمی- پژوهشی منتشر می‌شود.

فصلنامه تحقیقات مالی

نشریه تحقیقات مالی از سال 1372 منتشر می‌شود. و در حال حاضر صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

فصلنامه بورس اوراق بهادار

این فصلنامه از حمایت های همه جانبه ریاست و اعضای محترم هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برخوردار بوده است.